Rua Gastão Câmara - Curitiba - Bairro: Bigorrilho - Cep: 80730-300 - Paraná.

Rua Gastão Câmara - Curitiba - Bairro: Bigorrilho - Cep: 80730-300 - Paraná

Outros Endereços:

Rua Katisuji Nishiyama / Rua Katsuzo Fujiwara / Rua Kayabis / Travessa Kayaby / Rua Kazuko Hiramatsu / Rua Kazuo Nishiyama / Rua Kazutaro Morimitsu / Rua Keimi Kazahaia / Rua Kellers /